Recenzja

< class='fw-special-title'>Recenzja

Artykuły przechodzą przez dwa etapy recenzji. Pierwszy, to recenzja „techniczna”, kontrolująca zgodność przesłanego materiału z wymaganiami zawartymi w informacjach dla Autorów. Po przejściu przez etap oceny „technicznej” następuje recenzja „merytoryczna”. Recenzentami są specjaliści z danej dziedziny. Recenzenci są anonimowi. Zasadnicza ocena recenzji merytorycznej sugeruje redakcji: odrzucenie artykułu, przyjęcie bez uwag lub przyjęcie z uwagami. Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzji artykuł jest gotowy do opublikowania w „Przeglądzie Komunikacyjnym”.

Na etapie recenzji merytorycznej artykuł oceniany jest według następujących kryteriów:

  1. Dział do którego można zaliczyć artykuł:
Transport szynowy, infrastruktura transportu szynowego
Transport drogowy, infrastruktura drogowa, drogi rowerowe
Kształtowanie mobilności, sterowanie ruchem
Transport lotniczy, wodny i intermodalny, koleje linowe
Inżynieria mostowa
Geotechnika
Prawo w transporcie
Zagadnienia ogólne i przeglądowe
Inne:
  1. Znaczenie naukowe artykułu (bardzo ważne/ważne / o mniejszym znaczeniu)
  1. Czy tytuł artykułu jest właściwy do czasopisma (tak / nie)
  1. Czy streszczenie i słowa kluczowe odpowiadają treści artykułu (tak / nie)
  1. Artykuł pod względem merytorycznym (jest bez uwag / wymaga prowadzenia poprawek / jest nie do przyjęcia)
  1. Czy materiały źródłowe są aktualne i właściwe dla treści artykułu (tak / nie)
  1. Artykuł pod względem technicznym (jest bez uwag / wymaga prowadzenia poprawek/jest nie do przyjęcia)
  1. Ocena ogólna - końcowa: (artykuł nadaje się do publikacji bez zmian / po wprowadzeniu zmian / artykuł nie nadaje się do publikacji)

Dodatkowo Recenzent podaje uwagi szczegółowe uzasadniające ocenę merytoryczną i techniczną.